Planowanie rusztowania

Projektowanie rusztowań

Konstrukcje rusztowaniowe wyróżniają się różnym stopniem skomplikowania. W niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie ich indywidualnego projektu. W niniejszym artykule opisujemy, w jakich przypadkach opracowanie projektu rusztowania jest nieodzowne, czym różni się projektowanie rusztowań od innych konstrukcji, a także kto może podjąć się realizacji takiego projektu.

Kiedy konieczne jest wykonanie indywidualnego projektu rusztowania?

Indywidualny projekt rusztowania należy sporządzić w przypadku, gdy rusztowanie jest inne niż systemowe. Nie ma potrzeby jego sporządzania, gdy spełnione są oba poniższe warunki:

  • do budowy rusztowania stosowane są elementy rusztowania systemowego, poddane przez producenta badaniom dotyczącym zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, które zostały określone w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
  • konstrukcja rusztowania systemowego będzie typowa.

Za rusztowanie typowe uznaje się takie rusztowanie, które zostało zmontowane z elementów systemowych ujętych w Instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania, zgodnie z konfiguracją i warunkami zawartymi w tej instrukcji.

Jak przebiega proces projektowania rusztowania?

Proces projektowania rusztowania polega na opracowaniu koncepcji i wykonaniu obliczeń, których wynikiem jest utworzenie planu montażu. Najważniejszymi aspektami, o które należy zadbać, jest stabilność rusztowania oraz możliwości jego wykorzystania. Przy projektowaniu rusztowania należy stosować się do norm dotyczących projektowania konstrukcji stalowych, aluminiowych i drewnianych. W zestawieniu z typowymi konstrukcjami rusztowania cechują się jednak niedoskonałością połączeń, które projektant musi wziąć pod uwagę. Chodzi tu na przykład o niedoskonałości ramy skutkujące odchyłkami, konieczność założenia odpowiedniej sztywności uwzględniając elementy złączne, czy określenie charakterystyki moment-obrót dla połączeń w przypadku wykorzystania złączek prefabrykowanych.

Kto może projektować rusztowania?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy naszego rozmówcę z firmy VERENT z Warszawy, która proponuje swoim Klientom usługę projektowania rusztowań: Rusztowania mogą projektować wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ramach tej specjalności istnieje także specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: rusztowania i deskowania wielofunkcyjne. Choć posiadanie tej specjalizacji nie jest konieczne, poświadcza ona, że dana osoba jest ekspertem w dziedzinie projektowania rusztowań. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że z racji tego, że projekt rusztowania może być bardzo trudny do wykonania, nie każda osoba mogąca pochwalić się odpowiednimi uprawnieniami podejmie się jego realizacji.

Regulamin korzystania z serwisu