Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Rodzaje pomiarów powykonawczych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego polega na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w celu zebrania aktualnych danych o rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania terenu oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki pomiarów oraz mapę. Pomiary powykonawcze można powierzyć wyłącznie geodecie, posiadającemu uprawnienia w wymaganym zakresie.

Pomiary powykonawcze w świetle przepisów Prawa budowlanego

Obowiązek przeprowadzenia pomiarów powykonawczych nakłada na kierowników budowy i inwestorów art. 43. Prawa budowlanego. Zgodnie z ustawą obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz inne obiekty, wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26 oraz art. 29 ust. 1 pkt 25, podlegają geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki pomiarów powykonawczych, mapa oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu, musi być dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Bieżące i końcowe pomiary powykonawcze

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej obejmuje nie tylko budynki, ale też uzbrojenie podziemne, a więc obiekty liniowe, takie jak przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, nazywane obiektami zanikającymi – mówi ekspert z firmy LIMBUS, świadczącej usługi geodezyjne w Pucku, Wejherowie i okolicach.

Inwentaryzacji obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane, dokonuje się poprzez tzw. pomiary bieżące, prowadzone po ułożeniu w wykopie, ale przed przykryciem (czyli zasypaniem lub zalaniem betonem). Pomiary bieżące wykonywane podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej pozwalają nanieść przebieg obiektów na mapę zasadniczą terenu. Takie odwzorowanie obiektów liniowych na mapie jest bardzo przydatne przy pracach związanych z ich przebudową oraz w razie awarii.

Nowe obiekty budowlane i ukształtowanie pionowe terenu zmienione w trakcie budowy objęte są pomiarami końcowymi. Wykonując takie pomiary powykonawcze, geodeta sporządza szkic sytuacyjny z klauzulą zgodności obiektu z projektem budowlanym oraz mapę. Kopie tych dokumentów geodeta przekazuje inwestorowi, natomiast oryginały muszą zostać dostarczone do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowią one podstawę aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencji gruntów oraz sieci uzbrojenia terenu. Potwierdzeniem przeprowadzenia pomiarów powykonawczych jest wpis geodety do dziennika budowy.

Regulamin korzystania z serwisu